Governing Board and Committees

Governing Board and Committees of the Society (June 2021 to June 2023)


Governing Board(June 2021 to June 2023)

President

SHIBUYA Maki

Executive Board Members

KISHI Makiko
Meiji University
NIHEI Tomoko
The Japan Foundation Japanese-language Institute, Urawa
URUYA Noriaki
Yamanashi Gakuin University
OFUNE Chisato
The Japan Foundation, London
KUDO Kazuhiro
Dokkyo University
KOBAYASHI Satoko
Chiba University
SATO Gunei
Meiji University
SHIBUYA Megumi
Meiji Gakuin University
SHINMI Yukiko
Tohoku University
DEWA Takayuki
Ryukoku University
YOKOTA Masahiro
Meiji University

Board Members

IKEGAMI Makiko
Waseda University
OKAMURA Ikuko
Tokyo Metropolitan University
KAGAMI Tomiyo
Mejiro University
SAITO Hiromi
Tokyo Gakugei University
SHIBAYAMA Makoto
Otsuma Women’s University
SHIRATSUCHI Satomi
The Kyushu University Museum
SUGIMURA Miki
Sophia University
TANAKA Tomoko
Okayama University
TSUNEISHI Ryoko
Bunkyo Gakuin University
TOKUI Atsuko
Shinshu University
TOMO Rieko
Doshisha Women’s College of Liberal Arts
NUKAGA Misako
The University of Tokyo
NOYAMA Hiroshi
The National Institute for Japanese Language and Linguistics
HIRAI Tatsuya
Ritsumeikan Asia Pacific University
MABUCHI Hitoshi
Osaka Jogakuin University
MISE Chikako
Tokyo Gakugei Univerisity
MORIMO Takeo
Former Chuo University

Auditor

KAWASAKI Seiji
Tokyo Gakugei University
YOKOSUKA Ryuko
Kokushikan University

Secretariat and Committe(June 2021 to June 2023)

Secretariat

 • KISHI Makiko (Secretary General),
 • NIHEI Tomoko (Vice Secretary General),
 • FURUYA Noriaki (Vice Secretary General),
 • MASAKI Nami

Editorial Board

 • DEWA Takayuki (Editor-in-chief),
 • KISHIDA Yumi (Co-editor),
 • HANAI Rika (Co-editor)
<Executive Editors>
 • KIM Yunjeong,
 • KOJIMA Akira,
 • SATO Chise,
 • TAKAHASHI Tomoko,
 • TASAKI Atsuko,
 • YAMANOUCHI Yuko
<Review Group Members>
 • AOKI Kayoko,
 • ABE Yuko,
 • INUI Miki,
 • UCHIDA Chiharu,
 • ENOI Yukari,
 • HUANG Meilan,
 • ONISHI Akiko,
 • OKAMURA Kayo,
 • OCHIAI Tomoko,
 • KINNAN Saki,
 • Christopher Bondy,
 • SAITO Masahiro,
 • SAKAI Aya,
 • SUZUKI Kazuyo,
 • TAKAHASHI Mino,
 • TAKAHASHI Fumiko,
 • TANAKA Tomoko,
 • TANIGUCHI Joy,
 • TOKUI Atsuko,
 • TOMO Rieko,
 • NAKAYAMA Akiko,
 • NUKAGA Misako,
 • HAINO Sumiko,
 • MATSUO Tomoaki,
 • MIURA Akiko,
 • MINAMIURA Ryosuke,
 • MORIYA Tomomi,
 • YASUBA Jun,
 • YABUKI Rie,
 • YAMOTO Kimi

Research Committe

 • KOBAYASHI Satoko (Chair),
 • SHIBAYAMA Makoto (Vice Chair),
 • SHIBANO Junichi (Vice Chair),
 • AOKI Kayoko,
 • KAWASHIMA Yuko

Planning Committee

 • SHIBUYA Megumi (Chair),
 • TOMO Rieko (Vice Chair),
 • ITO Akiko,
 • TAKAHASHI Minou,
 • MINAMIURA Ryosuke

PR & ICT Committee

 • OFUNE Chisato (Chair),
 • AISO Tomoko (Vice Chair),
 • TERUYAMA Junko,
 • YOSHIDA Chiharu

Global Engagement Committee

 • KUDO Kazuhiro (Chair),
 • TOKUNAGA Tomoko (Vice Chair),
 • FUDEUCHI Misa,
 • WATABE Yuki

Networking Committee

 • SHINMI Yukiko (Chair),
 • KINNAN Saki (Vice Chair),
 • NAKAO Yuki,
 • YABUTA Naoko,
 • YUI Kazunari

Ethics Committee

 • TOKUI Atsuko,
 • MABUCHI Hitoshi

Future Vision Committee

 • YOKOTA Masahiro (Chair),
 • KISHI Makiko,
 • OFUNE Chisato,
 • KUDO Kazuhiro,
 • KOBAYASHI Satoko,
 • SATO Gunei,
 • SHIBUYA Maki,
 • SHIBUYA Megumi,
 • SHINMI Yukiko,
 • DEWA Takayuki,
 • NIHEI Tomoko,
 • FURUYA Noriaki

Encyclopaedia Editorial Committee

 • SATO Gunei (Chair),
 • SHIBUYA Maki,
 • KISHI Makiko,
 • OFUNE Chisato,
 • OKAMURA Ikuko,
 • KUDO Kazuhiro,
 • KOBAYASHI Satoko,
 • SAITO Hiromi,
 • SHIBUYA Megumi,
 • FURUYA Noriaki,
 • YOKOTA Masahiro

IESJ Best Paper Award Selection Committee

 • YOKOTA Masahiro (Chair),
 • OKAMURA Ikuko,
 • SAITO Hiromi,
 • SHIBAYAMA Makoto,
 • TOMO Rieko,
 • NUKAGA Misako,
 • NOYAMA Hiroshi